Společné jmění manželů vs. podílové vlastnictví: Jaký je rozdíl a co pro vás bude výhodnější?

Společné jmění manželů vs. podílové vlastnictví: Jaký je rozdíl a co pro vás bude výhodnější?

Společné jmění manželů (SJM) a podílové vlastnictví jsou dvě základní formy vlastnictví majetku v manželství. Obě formy mají své výhody a nevýhody, které je důležité zvážit při rozhodování o tom, jak majetek v manželství vlastnit.

Společné jmění manželů

SJM je právní institut, který stanovuje, že majetek nabytý oběma manžely během manželství patří oběma manželům společně. SJM vzniká ze zákona dnem uzavření manželství a zaniká rozvodem manželství, smrtí jednoho z manželů nebo prohlášením jednoho z manželů za nezvěstného.

Výhody SJM

  • SJM poskytuje manželům společnou majetkovou základnu, která může být využívána k zajištění společného chodu domácnosti a výchovy dětí.
  • SJM usnadňuje správu majetku, protože oba manželé mají stejná práva k majetku.
  • SJM může být výhodné pro získání hypotéky, protože oba manželé mohou být ručitelem za hypotéku.

Nevýhody SJM

  • SJM může být nevýhodné pro jednoho z manželů, pokud do něj vstoupí s větším majetkem než druhý manžel.
  • SJM může být nevýhodné pro jednoho z manželů, pokud se manželství rozpadne.

Podílové vlastnictví

Podílové vlastnictví je forma vlastnictví, kdy je majetek rozdělen mezi více vlastníků na podíly. Podílový vlastník je vlastníkem svého podílu a má právo na jeho užívání, výnosy a nakládání s ním.

Výhody podílového vlastnictví

  • Podílové vlastnictví poskytuje každému z vlastníků jasnou představu o tom, jaký podíl na majetku má.
  • Podílové vlastnictví může být výhodné pro jednoho z manželů, pokud do něj vstoupí s větším majetkem než druhý manžel.
  • Podílové vlastnictví může být výhodné pro jednoho z manželů, pokud se manželství rozpadne.

Nevýhody podílového vlastnictví

  • Podílové vlastnictví může být složitější na správu než SJM.
  • Podílové vlastnictví může být nevýhodné pro manžele, kteří mají společný zájem o majetek.

Kdy je vhodné SJM a kdy podílové vlastnictví?

SJM je vhodné pro manžele, kteří chtějí mít společnou majetkovou základnu a kteří jsou ochotni se podílet na majetku rovným dílem. SJM může být také výhodné pro manžele, kteří plánují společné podnikání nebo investice.

Podílové vlastnictví je vhodné pro manžele, kteří chtějí mít jasný přehled o tom, jaký podíl na majetku mají. Podílové vlastnictví může být také výhodné pro manžele, kteří mají rozdílné finanční zájmy nebo kteří se obávají rizik spojených se SJM.

Společné jmění manželů a podílové vlastnictví jsou dvě odlišné formy vlastnictví majetku v manželství. Při rozhodování o tom, jak majetek v manželství vlastnit, je důležité zvážit výhody a nevýhody obou forem.

Výživné v manželství, ale i po rozvodu. Týká se to i mě?

Výživné v manželství, ale i po rozvodu. Týká se to i mě?

Věděli jste, že manželé mají mezi sebou vzájemnou vyživovací povinnost?

Dle našeho právního řádu platí, že jak manžel, tak manželka, by měli mít zásadně stejnou hmotnou a kulturní úroveň a to i v případě, že spolu nebydlí nebo již jsou odloučeni. Tato vyživovací povinnost trvá po celou dobu trvání manželství.

Vyživovací povinnost nastupuje v případě, když jeden z manželů není schopen zajišťovat si své potřeby a zároveň se nevzdal bez důležitého důvodu svého zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Pak bude moci žádat po svém manželu výživné. V případě, že se manželé nedohodnou, je možné se obrátit na soud, který určí rozsah výživného. Soud bude přihlížet k řadě aspektů, mimo jiné také k tomu, jaké jsou možnosti a schopnosti a celkové majetkové poměry povinného manžela a jak se manžel, který výživné žádá, staral o rodinu a rodinnou domácnost.

Vyživovací povinnost se týká nejen sezdaných párů, ale také manželů bývalých.

Věděli jste, že i po rozvodu manželství může mít manžel či manželka po druhém z manželů nárok na výživné?

Pokud se rozvedete a váš manžel či manželka nebude schopen se sám živit a tato jeho neschopnost živit má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním (tedy například pokud se jeden z manželů stará doma o děti a druhý vydělává, nebo pokud jeden podniká a druhý mu v tom pomáhá), a zároveň nebude tím, kdo zapříčinil rozvrat manželství, nebo naopak bude tím, kdo s rozvodem nesouhlasil, bude moci po Vás chtít platit výživné a to až po dobu 3 let od rozvodu.

Pokud se bývalí manželé nedohodnou, bude rozhodovat na návrh jednoho z nich soud. Soud bude při určení výše výživného zohledňovat zdravotní stav manželů, věk, možnosti, schopnosti a majetkové poměry obou dvou manželů, bude dále přihlížet k tomu, jak dlouho manželství trvalo, jak manželé pečovali o domácnost a o děti apod.