Všeobecné obchodní podmínky
Platformy Avogado

 

Aktualizovány 01. 08. 2017

Tyto obchodní podmínky upravují a blíže upřesňují práva a povinnosti provozovatele a uživatele Platformy Avogado (dále jen jako „VOP“).

 1. Informace o Provozovateli platformy Avogado.cz a jeho kontaktní údaje
  1. Internetové stránky www.avogado.cz (dále jen „Platforma Avogado“) jsou provozovány právnickou osobou, a to obchodní společností Avogado Legal s.r.o. (dále jen „Provozovatel“), se sídlem Masarykovo náměstí 38/21, Ostrava, PSČ 702 00, IČ 293 86 641, zapsaná v OR vedeného KS v Ostravě, oddíl C, vložka 38124.
  2. Provozovatele je možné kontaktovat telefonicky +420 775 676 766, email: info@avogado.cz, provozní doba je od 8.00 do 16.30hod. nebo písemně na adrese sídla společnosti. Provozovatel nemá jiné provozovny ani pobočky.
  3. Provozovatel se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany Uživatele platformy reagovat neprodleně, nejpozději však ve lhůtě dvou pracovních dnů.
 2. Definice pojmů uvedených v Platformě Avogado
  1. Uživatel, je osobou která vstupuje na stránky Platformy Avogado a využívá jejich služeb. Uživatel  je zároveň povinen se seznámit a řídit těmito aktuálními VOP (dále jen Uživatel).
  2. Diskrétní zóna (dále jen“DZ“) je zóna určená pro komunikaci Uživatele s Provozovatelem nebo Provozovatelem určeným Partnerům (dále jen „Náš tým“) a pro vkládání dokumentů uživatele. Přístup do DZ probíhá přes zabezpečený šifrovaný prostor Platformy Avogado pomocí zadání správného jména a hesla, které Uživatel obdrží od Provozovatele a které je povinen Uživatel udržovat v tajnosti, nesdělovat jej dalším stranám a jakkoli je zneužívat. Jeden Uživatel si nesmí zřídit více než jeden přístup do DZ. Uživatel má povinnost aktivovat přístup do DZ na základě zaslaných propozic v mailu od Provozovatele.
  3. Náš tým tvoří advokátní kanceláře, advokáti, nezávislí právní poradci, soudní znalci či lékaři, a další osoby které komunikují s Uživatelem. Provozovatel důrazně upozorňuje Uživatele, že tato forma komunikace nenahrazuje osobní jednání s advokátem, lékařem, soudním znalcem, či jiným odborníkem, ale jde pouze o základní informativní sdělení, které má Uživateli poskytnout návod, jak vyřešit jeho problém.
  4. Provozovatel garantuje Uživateli dostupnost Platformy Avogado v rozsahu minimálně 90% doby, na kterou byla služba Uživateli poskytnuta. Do této doby se nezapočítává doba odstávek informačního systému.
  5. Paušální poplatek je výše částky v CZK včetně příslušné sazby DPH a všech poplatků, kterou má Uživatel zaplatit Provozovateli za poskytnutí sjednané varianty služeb.
 3. Objednávka služeb a její platební podmínky
  1. Platforma Avogado umožňuje Uživateli uzavřít objednávku následujících variant služeb: Standard za cenu paušálního poplatku a Premium za cenu paušálního poplatku. Kompletní ceník Platformy Avogado je uveden zde.
  2. Smlouvu je rovněž možné uzavřít distančním způsobem  prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného v Platformě Avogado. Uzavření smlouvy tímto způsobem není spojeno s žádnými dodatečnými náklady.
  3. Smlouva, na základě které se Uživateli zřídí přístup na Platformu Avogado, se uzavírá na dobu neurčitou. Provozovatel a Uživatel jsou tuto smlouvu oprávněni vypovědět ke dni, který je shodný s datem (dnem a měsícem), ve kterém došlo k uzavření této smlouvy. Výpověď musí být podána, nejpozději 3 měsíce před tímto dnem.
  4. Platbu za poskytnuté služby může hradit Uživatel bezhotovostní platbou na účet Provozovatele vedeného u FIO Banka, číslo účtu 2200372019/2010 pod VS jako číslo smlouvy. Platební údaje budou zaslány na email Uživatele, který zadal při registraci.
  5. Platbu za poskytnuté služby může dále Uživatel hradit prostřednictvím platebního systému – platební brány GoPay. Tato platební metoda je napojena na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. V případě využití platební metody GoPay jde o automatickou opakovanou platbu. Platba je fixní a je strhávána do 14. dne od výročního dne uzavření smlouvy. O založení opakované platby, výši strhávané částky a datu jejího stržení je Uživatel informován na email uvedený v objednávce ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy byl Uživatelem udělen souhlas se založením opakované platby. Uživatel je rovněž informován alespoň 7 pracovních dní předem na email uvedený v objednávce o chystaném stržení opakované platby v případě pokračování smlouvy, nebo o jakékoliv změně v nastavení opakovaných plateb (např. změna ve frekvenci strhávání opakované platby).
 4. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy, vyřízení reklamace
  1. V souladu s ustanovením § 1846 občanského zákoníku je Uživatel oprávněn od smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku odstoupit i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení je třeba zaslat v písemné podobě nejpozději poslední den lhůty na adresu dodavatele uvedenou na smlouvě. Pro odstoupení může uživatel použít vzorový formulář, který je zasílán spolu se smlouvou. Není to však jeho povinností.
  2. Odstoupí-li Uživatel od smlouvy, vrátí mu Provozovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacený paušální poplatek, přitom má Provozovatel právo započíst si to, co již z předmětu smlouvy plnil.
  3. Reklamaci je možné uplatnit na emailové adrese Provozovatele info@avogado.cz
 5. Provozovatel sděluje, že Platforma Avogado není právní službou
  1. Provozovatel není advokátní kancelář, nenahrazuje činnost advokáta ani nenahrazuje právní poradenství, dále není zdravotnické zařízení ani nevykonává činnost lékaře, a ani z povahy předmětu podnikání nemůže.
  2. Není komerční pojišťovnou, neposkytuje pojištění ani nesjednává pojištění či finanční produkty a investice.
  3. Provozovatel umožňuje pomocí Platformy Avogado propojení odborných osob s Uživatelem.
 6. Odpovědnost za škody, řešení sporů
  1. Uživatel činí nesporným, že vzhledem k charakteru poskytovaných služeb a provozování Platformy Avogado, kdy jde o zprostředkování kontaktu a sdělení informací od odborníků z různých profesí, a Provozovatel tedy nemá možnost ovlivnit obsah těchto sdělení, nenese Provozovatel žádnou odpovědnost za jakoukoliv způsobenou škodu Uživateli v důsledku užití Platformy či služeb.
  2. Uživatel Platformy nese   plnou odpovědnost za jím učiněná jednání při použití Platformy.
  3. Uživatel prohlašuje, že žádné ustanovení tohoto článku VOP pro něho není překvapivým ustanovením.
  4. Vzájemné řešení sporů mezi Uživatelem a Provozovatelem Platformy řeší obecné soudy.
  5. Uživatel, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb Provozovatele. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Provozovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Provozovatele poprvé.
  6. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím aplikace ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Ochrana osobních údajů, účel zpracování osobních údajů a prohlášení správce
  1. Uživatel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obchodní společností Avogado Legal s.r.o., (dále jen „správce“) se sídlem Masarykovo náměstí 38/21, 702 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 29386641 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené v DZ nebo jiné elektronické komunikaci, a to po nezbytně dlouhou dobu ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi uvedených v DZ nebo jiné elektronické komunikaci jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé, a jsou poskytovány dobrovolně.
  2. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v DZ nebo jiné elektronické komunikaci shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely konkrétních nároků vyplývajících z činnosti správce, a o kterou ho výslovně požádal/a osoba, která tyto údaje poskytla a to pouze po dobu, která je nezbytná.
  3. Správce prohlašuje, že je řádně registrovaný na ÚOOÚ pod registračním číslem 00049362 a bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
  4. Uživatel bere na vědomí, že jeho osoba bude dle identifikačních údajů zaslaných správci, zařazena do databáze osob, jejichž nároky správce v rámci výkonu své činnosti vyřizuje. Uvedená databáze může být zpřístupněna pouze osobám, které na základě pracovněprávního či jiného vztahu ke správci vykonávají činnost, související s účelem stanoveným níže, či se zpracováním osobních údajů osob, jejichž nároky správce v rámci výkonu své činnosti vyřizuje. Povinnost mlčenlivosti těchto osob ve smyslu cit. zákona tímto není dotčena. Zároveň uživatel bere na vědomí poučení správce ve smyslu § 11 odst. 2 cit. zákona že poskytnutí osobních údajů v tomto případě není povinné.
 8. Dohoda o formě využívání komunikačních nástrojů, soubory cookies
  1. Komunikační nástroje, které Provozovatel umístil na svých internetových stránkách, příp. na jiných odkazech, jako jsou např. sociální sítě, diskuzní fóra, která umožňují komunikovat s širokou veřejností, nebudou jakkoli zneužita, používaná v nich hanlivá slova, nahrávány škodlivé soubory či šířeny nepravdivé informace.
  2. Provozovatel informuje Uživatele, že využívá soubory cookies dle Zásady použití souborů cookies (/cookie-policy).
 9. Právo duševního vlatnictví
  1. Provozovateli náleží veškerá práva, nároky   vztahující se k poskytování služeb, dále k prezentaci obrázků, textů, grafiky, ilustrace, loga, fotografií, videí apod. Bez souhlasu Provozovatele případně bez poskytnuté licence nelze shora uvedené materiály žádným způsobem užívat.
  2. Ochranná známka Avogado a claim „Právníci radí lidem“ je vedena pod číslem žádosti O-535554 na ÚPV ze dne 29.11.2016 pro území ČR.
 10. Účinnost a závěrečná ustanovení
  1. Provozovatel a Uživatel se dohodli, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu měnit a zároveň se obě strany dohodly, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím webových stránek Provozovatele nebo emailové zprávy odeslané na email Uživatele, který uvedl při registraci. Účinnost VOP nabývá platnosti dnem 01.08. 2017 a nahrazuje všechny dříve vydané a platné VOP.
  2. Tyto VOP se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem.